Yahudilikte kaç mezhep ve kaç çeşit Tevrat vardır?

Kategori : Soru Cevap Bölümü

Yahudilikte kaç mezhep ve kaç çeşit Tevrat vardır?

Yahudilikte de farklı mezhepler vardır. Bu mezhepler, eski Ahidin farklı tercümelerine paralel olarak ortaya çıkmıştır. Asıl Tevratın kaybolduğu bilinmektedir. Bununla beraber, değişik tercümeleri bulunan Eski Ahidin her tercümede birbirine uymayan farklı yanları vardır. Örneğin, Sebiniye olarak da bilinen Yunanca tercümesi ile, İbranice nüshası arasında açık bazı farklar vardır. İlk dili İbranice olan Eski Ahidin Aramice ve Yunanca tercümeleriyle birlikte tahrifat da başlamıştır. (Geniş bilgi için bk. M. Ziyaur-Rahman el-Azamî, el-Yahudiye vel-Mesihiyye, s.175-181).

Keldanîce, Latince, Hebeşce, Gavtice, Ermenice, Arapça, tercümeler arasında da farklılıklar mevcuttur (a.g.y).

- Yahudiler, genellikle din konusunda Ferisiler, Sadukiler, Ananiler, Samiriler adındaki, gruplara ayrılmıştır. Bunların inançları arasında oldukça farklılıklar vardır.

Misal olarak, Sadikîler, -Ferisilerin aksine- ahirete, meleklere, kadere, Mesih diye bir peygamberin geleceğine ve Talmut kitabına inanmazlar.

ismail 02-12-2009 15:06
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Hac ve Umre Malzemeleri © 2009
    Hac - Umre ve İslamiyet Hakkında Genel Bilgiler Sİtemizde