Felak Suresi

Kategori : Resimlerle Namaz

Felak Suresi: 

     Kul eûzü birabbilfelak. Min erri mâ halak. Ve min erri gâsikn izâ vekab. Ve min errinneffâsâti filukad. Ve min erri hâsidin izâ hased.

MÂNÂSI

De ki: Yaratlmlarn errinden, karanlk çöktüü zaman gecenin errinden, düümlere üfleyenlerin errinden ve haset edenin, içindeki hasedini darya vurduu vakit, errinden; afak aydnlnn Rabbine (Allâh´a) snrm.


Tefsir - Felâk Sûresi bize dört eyden korunmas ve bunlarn errinden Allâh´a snmay tâlim ve emrediyor:


1- Yaratlm ve dünyada mevcut olan herhangi bir eyden, herhangi bir vakit ve zamanda gelecek her türlü er, zarar ve kötülüklerden.


Allâh´n yaratt eylerin hiçbirisi bizâtihi kötü ve er deildir. Hepsi Allâh´n yaratt bir ey olduundan dolay, hayrdr, iyidir. Çünkü varlktan, lâhî hikmete göre, mukadder olan yerini ve nasibini almtr.


Bununla beraber herhangi bir ey kendi hilkati bakmndan hayr olduu halde, bize olan zarar bakmndan bizim için er olabilir. Zehirli ve yrtc hayvanlar da kendi zatlar bakmndan er ve kötü deildirler. Bunlardaki er ve zarar nisbîdir. Binaenaleyh bize zarar dokunacak, bize kötülük getirecek eylerden bizi korumas için daima Allâh´a snmak ve O´na yalvarmak ve korunmasn bilmek lâzmdr. O cihet bize düen bir vazifedir.


2- Gece, gündüze bakarak bir vahettir, korkunçtur. nsana korku verir. Fakat gecenin bir de tam karanl çöktüü, "kapkara, zindan gibi, göz gözü görmez" dediimiz çok korkunç zaman vardr. Gece bu hali ald vakit, insana er ve kötülük daha kolay ekilde gelebilir. Yolcu yolundan çkar ve nereye gideceini arr, düman da böyle bir zaman kollar. te böyle bir gecenin errinden, böyle bir zamanda insana gelebilecek zararlardan da Allah´a snmak lâzm olduunu yine bu sûre bize tâlim etmektedir. Demek ki gecenin bu hali de bilhassa korunulmay ve Allah´a snlmay icap ettirmektedir.


nsanlarn hak ve hakikat klarndan mahrum bir duruma dümeleri de böyle karanlk içinde kalmaya benzer. Bu da her türlü kötülüklere sebeptir. Böyle bir duruma dümekten de Allâh´a snmak lâzmdr. Böyle zamanlarda gelebilecek olan erleri, kötülükleri, dünya ve âhiretle ilgili zararlar ancak Allah görür ve O önleyebilir. Böyle bir duruma dümekten korumas için de daima Allâh´a yalvarmak lâzm olduu bu âyetten anlalmaktadr.


3- pliklere düümler balayarak onlara, unun bunun hesabna üfleyen, efsun yapan, yahut insanlara kötü ve aldatc telkinler yapan birtakm büyücüler ve kötü ruhlu insanlar vardr ki bunlar, yakaladklar kimseleri karanlklar içinde kvrandrrlar ve hakikat görmelerine engel olurlar. Kendilerini birer kurtarc ve her eyi bilir gibi gösteren ve aldatc muskalarla veya telkinlerle insanlar saptan bu sahtekârlar, aile ve insanlar arasnda sevgi balarn çözerler. Bunlarn tuzana dümek, aslanlarn pençesine, ylanlarn zehirli dilerine yakalanmaktan daha korkunçtur. te bunun içindir ki, bunlarn errinden de Allâh´a snmak ve kendisini bu gibi kimselere kaptrmamak lâzm olduunu Kur´ân´n bu sûresi bize tâlim ediyor.


4- Bakalarnn elindeki nîmeti kskanan, nîmeti çekemeyen herhangi bir hasedcinin ruhunu sarm olan kskançlk atei darya vurduu zaman, haset ettii kimseye kar elinden gelen fenal yapmaktan çekinmez. Onu hiçbir ey memnun etmez. Böylelerinin errinden de Allâh´a snmaldr.


te yukardan beri saym olduumuz bu kötülüklerden, fenalklardan insan, her vakit için Allâh´na yalvarmaldr. Bu sûre bize bu gerçekleri tâlim etmektedir.


Her insan daima bunlardan korunma çerelerini aramal ve Allâh´a snmaldr; bunlardan gelebilecek eylerden ve zararlardan kendisini korumas için Allâh´a yalvarmaldr. Duâ ibâdetin özüdür; dindarln iliidir. Asl duâ, Allâh´a snp O´na dorudan doruya yalvarmak ve duâsna bakalarnn tavassutunu istememektedir.


Allâh bu sûre ile bütün erlerden, dorudan doruya kendisine snmamz emreylemitir. "Bana duâ ediniz, er ve kötülüklerden bana snnz" diye duann kabul edilecei kaplar herkese açm, herkesi o kapdan içeri girmeye çarmtr. Binaenaleyh dorudan doruya Allâh´a iltica ve duâ etmiyerek duâ tellâl aramak ve unun bunun efsunlarndan, yapaca büyülerden medet ummaa kalkmak diyanetin icab deil, cahiliye âdetidir ve en büyük günahtr. Esasen büyücülük ve efsunculuk büyük günahlardandr. 
 
091

ismail 02-12-2009 10:26 Edit:09-05-2020 12:35
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Hac ve Umre Malzemeleri © 2009
    Hac - Umre ve İslamiyet Hakkında Genel Bilgiler Sİtemizde