Salavatlar ve Manaları

Kategori : İslam ve İman

Aleyhisselam

Manası: Allahın selamı, onun üzerine olsun.

Aleyhissalatu vesselam

Manası: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.

Sallallahu aleyhi ve sellem

Manası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed

Manası: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammede ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammede, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhulmukadelmukarrabe indeke yevmelkıyameti.

Manası:Ey Allahım! Hz. Muhammede Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmuta) indir.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbilkulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nurilebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Manası: Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammede (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi ilmike

Manası: Ey Allahım ! efendimiz Hz. Muhammede (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira.

Manası: Allahım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammede (S.A.V.) salat ve selam eyle. Onun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minennebiyyine velmurselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.

Manası: Allahım ! Hz.Muhammede(S.A.V.), Hz.Adem, Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.İsa(A.S.V.) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alelmuminine velmuminati velmuslimine velmuslimati.

Manası: Allahım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammede salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

Allahumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin filervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin filecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahhumme belliğ minni tehiyyeten ve selama.

Manası: Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz.Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V.) kabrine salatu selam eyle. Allahım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V.)in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).

Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid.

Manası: Ey Allahım! Hz.Muhammede zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz.İbrahime rahmet ettiğin gibi. Hz.Muhammede, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahime bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, Hamidsin(Öğülmüş yanlız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme adede mâ alimte,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme zînete mâ alimte,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme mile mâ alimte.

Açıklama:SALAVÂT-I HIZIR Menâhicil İbad kitabında bulunmaktadır. Hızır Alleyhisselâm ın bazı evliyaya tâlim buyurduğu rivayet olunur.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve ala ali ibrahim,. İnneke hamidun mecid.

Manası: (Ey Allahım, Hz.Muhammede ve Onun âline salat et. Hz. İbrahim (A.S.)a ve âline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid.

Manası: (Ey Allahım, Hz.Muhammede ve Onun âline mübarek eyle. Hz. İbrahim (A.S.)a ve âline mübarek eylediğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

salaten tüncina

Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tuncînâ biha min cemîilehvâli velâfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîalhâcât. Ve tutahhiruna, bihâ min cemîisseyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tubelliğunâ bihâ eksalğâyât, min cemîilhayrâti filhayati ve bâdelmemât. Hasbunallâhu ve nîmel vekîl, nîmel mevlâ ve nîmennasîr.

Manası: Ey Allahım! Efendimiz Hz. Muhammede (S.A.V.)aline (ve ümmetine) öyle bir salatu selam eyle ki, O salatu selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, felaketlerden, muhafaza eyle. O salatu selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle. O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizke. O salat ile bizi en yüksek derecelere yükselt. Gayelerin en son, en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur. Yüce Allah, bize kafidir. O ne güzel vekil, ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır.

Salât-ı Tefriciye Salât-ı Nariye

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallu bihilukadu, ve tenfericu bihilkurabu, vetukdâ bihilhavâicu, ve tunâlu bihirregâibu, ve husnulhavâtimi, ve yusteskalğamâmu bivechihilkerimi ve alâ âlihi ve sahbihî fî kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli mâlûmin lek.

Manası: Allah ım! Her göz açıp kapamada ve her nefeste, Sana malum nesneler adedince mükemmel bir salat ve tam bir selamı Efendimiz Muhammed (SAV) in ve bütün Âl ve Ashabının üzerine indir ki; Onunla düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar giderilir, istekler ve hüsn-ü hatimeler elde edilir ve mübarek yüzü hürmetine bulutlardan yağmur istenilir.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke Ya Resulallah

Manası:Sana binlerce salât ü selam olsun Ey Allahın Resûlü

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Emîne vahyillah

Manası:Sana binlerce salat ü selam olsun ey Allahın vahyinin emîn temsilcisi

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh.

Açıklama:Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik (ra) den rivayetle, Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; Şu geçen kimsenin hergün kazandığı kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki, bu kimse hergün on defa şu salavâtı verir.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mil es semâvâti vel arzı ve mil el arşil azîm

Açıklama:Şifâüssakâm kitabından: Birgün Şeyh Şibili (ks) Hazretleri, İmam-ı Ebubekir Ahmed İbni Mûsâ (rahimehullah) ın yanına geldi. İmam Hazretleri ayağa kalkarak musafaha ettikten sonra onu iki kaşının arasından öptü. Ben taaccüp ettim, İmam hiç kimseye böyle ikramda bulunmamıştı ve buyurdular ki; Ben rüyamda Peygamber Efendimizin (sas) de Şeyh Şibili ye aynı şekilde davrandığını gördüm. Sebebini sorduğumda Efendimiz, onun her namazdan sonra Tevbe Sûresinin sonu olan Lekad cêekum Rasûlun min enfusikum azîzun aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil muminîne Raûfun Rahîm. Fein tevellev fe kul; Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul Arşil Azîm. ayetini okuduğunu ve ardından bu salavatı getirdiğini buyurdular.

Salavât-ı Semâniye

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mile mâ halakte,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şeyin,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mile külle şeyin,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mile mâ ahsâ kitâbüke,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mile mâ ahâta bihî ılmüke.

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh.

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ,

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.

Açıklama: Mevlânâ Şemseddin Rahimehullah Hazretlerinin bizzat Resûl-ü Ekrem Efendimizden, tâun hastalığından korunmak için öğrendiği salavât şöyledir.

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, bikülli dâin ve devâin,

Ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîrâ.

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî vesellim. Biadedi mâ fî cemîil Kurân-ı harfen harfen, Ve biadedi külli harfin elfen elfen.

ismail 28-04-2020 04:02
    Alakalı Konular: Salavatlar ve Manaları
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Hac ve Umre Malzemeleri © 2009
    Hac - Umre ve İslamiyet Hakkında Genel Bilgiler Sİtemizde